Γενουήνσιος [Genovesi Antonio]
Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς
-
Ευγένιος Βούλγαρης
Βιέννη 1806
1 τόμος, σ. 223, 20.5 χ 16.5 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Γ. Βεντώτη
ελληνικά

Γενουηνσίου Στοιχεῖα τῆς μεταφυσικῆς, ἐξελληνισθέντα μὲν ἐκ τῆς Λατινίδος φωνῆς ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως, τὰ νῦν δὲ τύποις ἐκδοθέντα ὑπὸ τῆς φιλογενοῦς Ἀυταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων Α. καὶ Ν. καὶ Ζ. καὶ Μ. ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν τοῖς φιλεπιστήμοσιν Ἑλλήνων Νεανίσκοις. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη. 1806.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm