Ευγένιος Βούλγαρης
Τὰ Ἀρέσκοντα τοῖς Φιλοσόφοις
-
-
Βιέννη 1805
1 τόμος, σ. 432, 23 χ 17 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Βεντώτη
ελληνικά

Τὰ Ἀρέσκοντα τοῖς Φιλοσόφοις ἤτοι τὰ περὶ τῶν φύσει ὄντων φιλοσοφούμενα ἐπιτετμημένως μὲν, σαφῶς δὲ ὡς οἷόν τε τοῖς Φιλοσοφίας ἐρασταῖς ἐκ διαφόρων Φιλοσόφων ἀωτευόμενα, ὑπὸ Εὐγενίου Διακόνου τοῦ Βουλγάρεως σχολαρχοῦντος ποτὲ ἔν τε Ἰωαννίνοις, Ἄθωνι, καὶ Βυζαντίῳ· νῦν δὲ φιλοτίμῳ δαπάνῃ ἐκδοθέντα τῶν τιμιωτάτων, καὶ φιλογενῶν αὐταδέλφων Ζωσιμάδων ὅπως ἄν δωρεὰν διανέμοιντο τοῖς φιλομαθέσι Νέοις. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm