Νικηφόρος Βλεμμύδης
Ἐπιτομὴ Λογικῆς
-
-
Λειψία 1784
1 τόμος, σ. 184, 20.5 χ 12.5 cm
Παναγιώτης Ιωαννίτης Χατζηνίκος
Βρέιτκοπφ
ελληνικά

 Νικηφόρου Μοναστοῦ καὶ Πρεσβυτέρου τοῦ Βλεμμίδου, Ἐπιτομὴ Λογικῆς, ξυγγραφεῖσα Ἰωάννῃ Δουκίτε καὶ βασιλεῖ τῷ Βατάτζῃ. Περίπου τὸ α σ λ β ἔτος τὸ Σωτήριον. Κατὰ δὲ τὸ α χ ε ἐν Αὐγούστῃ τῶν Βινδελικῶν τυπωθεῖσα. Ἤδη δὲ Τύποις Δεύτερον ἐκδοθεῖσα, μετὰ τῆς ἐπιτόμου αὐτοῦ Φυσικῆς. Ἐφεξῆς δὲ, ὅ,τε περὶ Σώματος τοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ ψυχῆς ἐκτέθειται Λόγος. Μεθ’ οὕς ὁ περὶ τῆς αὐτῆς Ὑποθέσεως τῆς Ψυχῆς, Θεοφάνους τε τοῦ Μηδείας, καὶ Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου. Καὶ Τελευταῖον, ὅτε περὶ Πίστεως καὶ Ἀρετῆς καὶ Ἀσκήσεως τοῦ αὐτοῦ Βλεμμίδου, Προηγουμένης τούτων τῆς καθολικωτέρας αὐτοῦ Ἐπιστολῆς. Ἐκ δέδοται δὲ Φιλοτίμῳ πᾶντα Δαπάνῃ, τοῦ Χριστιανικωτάτου ἐν Πραγματευταῖς κυρίου Παναγιώτου Ἰωαννινίτου τοῦ Χατζῆ Νίκου. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεϊτκόπφ ἔτει ᾳψπδ΄.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm