-
Διδασκαλία περὶ τοῦ Ἱεροῦ Θρόνου τοῦ Ῥώμης
-
Α. Λ. (αρχικά)
Βενετία 1765
1 τόμος, σ. 270, 18.5 χ 12.5 cm
-
Δημητρίου Θεοδοσίου
ελληνικά

Διδασκαλία περὶ τοῦ Ἱεροῦ Θρόνου τοῦ Ῥώμης κατὰ τινὰ γνώμην τῶν Φραντζέζων. Μεταφρασθεῖσα πρῶτον μὲν ἐκ τῆς Γαλλικῆς εἰς τὴν Ἰταλικὴν, νῦν δὲ ἐκ τῆς Ἰταλικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλὴν διάλεκτον παρὰ Α. Λ. Τύποις τε έκδοθεῖσα, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἐν Πετρουπόλει τῆς Ῥουσίας. Ἔτει τῷ σωτηρίῳ ᾳψξε΄. Καὶ πωλεῖται ἐν Βενετίᾳ παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm