Νικόδημος (Αγιορείτης)
Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικόν
Άνθιμος Γαζής
-
Βιέννη 1801
1 τόμος, σ. 326, 22 χ 15 cm
Μητροπολίτης Ιωαννίνων Ιερόθεος ο Νάξιος
Φ. Α. Σχραιμβλ
ελληνικά

Εἰς δόξαν Πατρὸς, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἑνὸς Θεοῦ. Ἐγχειρίδιον Συμβουλευτικὸν, περὶ Φυλακῆς τῶν πέντε Αἰσθήσεων τῆς τε Φαντασίας, καὶ τῆς τοῦ Νοὸς, καὶ Καρδίας. Καὶ περὶ τοῦ, ποῖαί εἰσιν αἱ πνευματικαὶ καὶ οἰκεῖαι τοῦ Νοὸς ἡδοναί. Συντεθέν μὲν πρότερον, καὶ ἐπιδιορθωθὲν ὕστερον, παρὰ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Νικοδήμου. Ἁγιορείτου. Νῦν δὲ Πρώτον τύποις ἐκδοθὲν, διὰ φιλοτίμου δαπάνης, τοῦ Πανιερωτάτου, Ἑλλογιμωτάτου τε, καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, ἁγίου, Πρώην μὲν Εὐρίπου, νῦν δὲ, Ἰωαννίνων. κυρίου κυρίου Ἱεροθέου τοῦ Ναξίου οὗτινος χάριν καὶ συνετέθη. Προσετέθη δὲ παρ’ αὐτοῦ, καὶ το Σχῆμα τῆς καρδίας τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ Θαῦμα τῆς ἐπὶ τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου γενομένης ὑπερφυσικῆς Ἐκλείψεως τοῦ Ἡλίου. Τὸ Ἡρωικὸν Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα. Καὶ ἀπολογία τις ὑπὲρ τοῦ ἐν τῷ Βιβλίῳ τοῦ ἀοράτου Πολέμου κειμένου σημειώματος περὶ τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Εἰς κοινὴν τῶν Ὀρθοδόξων ἀπἀντων ὠφέλειαν. Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνθίμου Γαζῇ. 1801. ᾳ ω ά.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm