Ευγένιος Βούλγαρης
Ἀδολεσχία Φιλόθεος τ. 2
Άνθιμος Γαζής
-
[Βιέννη] 1801
τόμος 2ος, σ. 406, 21 χ 13.5 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
-
ελληνικά

Ἀδολεσχία Φιλόθεος ἤτοι ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μωσαϊκῆς. Πεντατεύχου Βίβλου, Ἐπιστάσεις Ψυχωφελεῖς τε καὶ Σωτηριώδεις. Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Τόμος Δεύτερος. Ἐν ᾧ αἱ Ἐπιστάσεις περιέχονται αἱ ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῶν Δύο τῆς Ἱερᾶς Πεντατεύχου. Ἀριθμῶν. Δευτερονομίου. πρὸς δὲ καὶ Ἀδολέσχημα Φιλοσοφικὸν κατὰ τοῦ τῶν Ὠκελλιτῶν Συστήματος. Ἐκδοθεῖσα Φιλοτίμῳ Δαπάνῃ τῆς Αὐταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων. Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζῆ. 1801. ᾳ ω α΄.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm