Ευγένιος Βούλγαρης
Ἀδολεσχία Φιλόθεος
Άνθιμος Γαζής
-
[Βιέννη] 1801
τόμος 1, σ. 495, 13.5 χ 21 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
-
ελληνικά

Ἀδολεσχία Φιλόθεος ἤτοι ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μωσαϊκῆς. Πεντατεύχου Βίβλου, Ἐπιστάσεις Ψυχωφελεῖς τε καὶ Σωτηριώδεις. Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Τόμος Πρῶτος. Ἐν ᾧ αἱ Ἐπιστάσεις περιέχονται αἱ ἐκ τῆς Ἀναγνώσεως τῶν Τριῶν τῆς Ἱερᾶς Πεντατεύχου Γενέσεως. Ἐξόδου. Λευτικοῦ. Ἐκδοθεῖσα Φιλοτίμῳ Δαπάνῃ τῆς Αὐταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων. Ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Aνθίμου Γαζῆ, 1801. ᾳ ω α΄.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm