Γρηγόριος Καλαγάννης
Ἀπάνθισμα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, τ. 3ος
-
-
Αθήνα 1853
τόμος 3ος, σ. 281, 21 x 13.5 cm
-
Αθηνάς
ελληνικά

Ἀπάνθισμα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν. Πρὸς χρῆσιν τῶν εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα φοιτώντων Ἑλληνοπαίδων. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἀπὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἕκτης ἐκδόσεως τοῦ Γερμανικοῦ πρωτοτύπου ἀναθεωρηθεῖσα ὑπὸ Γρηγορίου Καλαγάννη Ἀρχιμανδρίτου. Τόμος τρίτος, Περιέχων τὴν Νέαν Διαθήκην, ἀπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς εἰσόδου τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ μέχρι τῆς διαδόσεως τοῦ χριστιανισμοῦ εἰς τὸν κόσμον. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀθηνᾶς, 1853.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm