Γρηγόριος Καλαγάνης
Ἀπάνθισμα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, τ 1ος
-
-
Αθήνα 1851
τόμος 1ος, σ. 388, 20 x 12.5 cm
-
Εφημερίδος του λαού
ελληνικά

Ἀπάνθισμα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν. Πρὸς χρῆσιν τῶν εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα φοιτώντων Ἑλληνοπαίδων. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἀπὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἕκτης ἐκδόσεως τοῦ Γερμανικοῦ πρωτοτύπου ἀναθεωρηθεῖσα ὑπὸ Γρηγορίου Καλαγάννη Ἀρχιμανδρίτου καὶ διευθυντοῦ τῆς Ῥιζαρείου σχολῆς. Τόμος πρῶτος περιέχων τὰ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἐφημερίδος του λαοῦ 1851.