-
Ἀπάνθισμα τῶν ἱερῶν γραφῶν, τ. 2ος
Γρηγόριος Καλαγάνης
-
Αθήνα 1852
τόμος 2ος, σ. 317, 20.5 x 13 cm
-
Εφημερίδος του λαού
ελληνικά

Ἀπάνθισμα τῶν ἱερῶν γραφῶν πρὸς χρῆσιν τῶν εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα φοιτώντων Ἑλληνοπαίδων. Ἔκδοσις Δευτέρα ἀπὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἐκ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Γερμανικοῦ πρωτοτύπου ἀναθεωρηθεῖσα ὑπὸ Γρηγορίου Καλαγάνη Ἀρχιμανδρίτου καὶ διευθυντοῦ τῆς Ῥιζαρείου σχολῆς. Τόμος δεύτερος. Περιέχων τὴν νέαν διαθήκην ἀπὸ Ζαχαρίου καὶ Ελισάβετ μέχρι Μαρίας τῆς ἀλειψάσης τὸν Ἰησοὺν Χριστὸν Μύρῳ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἐφημερίδος τοῦ λαοῦ, 1852.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm