Δημήτριος Δάρβαρης
Ἐγχειρίδιον Χριστιανικόν
-
-
Αθήνα 1851
1 τόμος, σ. 64, 17 x 12 cm
Σ. Κ. Βλαστός
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Ἐγχειρίδιον Χριστιανικόν, περιέχον σύντομον ἐξήγησιν τοῦ θείου ναοῦ, τῶν ἐν αὐτῷ ἱερῶν σκευῶν και ἀμφίων, καὶ τῶν συνήθων ἀκολουθιῶν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λειτουργίας, καὶ τῶν ἁγίων μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας. Ἐρανισθὲν ἐκ διαφόρων Ἐκκλησιατικῶν Συγγραφέων ὑπὸ Δημητρίου Ν. τοῦ Δαρβάρεως. Ἔκδοσις Τετάρτη. Ἐν Ἀθήναις τύποις καὶ ἀναλώμασι Σ. Κ. Βλαστοῦ 1851.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm