Φενελόν [Fenelon François]
Τύχαι Τηλεμάχου υἱοῦ Ὀδυσσέως
Αντώνιος Πατεράκης
Δημήτριος Γοβδελάς
Βενετία 1830
τόμος 2ος, σ. 367, 19 χ 12 cm
-
Φραγκίσκου Ανδρεόλα
ελληνικά

Τύχαι Τηλεμάχου υἱοῦ Ὀδυσσέως. Συντεθεῖσαι μὲν Γαλλιστὶ παρὰ τοῦ σοφωτάτου κυρίου Φενελὸν μεταφρασθεῖσαι δὲ ὑπὸ Δ. Π. Γοβδελᾶ. Νῦν δὲ νεωστὶ τύποις ἐκδοθεῖσαι ἐπιστασίᾳ καὶ διορθώσει λεκτικῇ τε καὶ ὀρθογραφικῇ Αντωνίου Α. Πατεράκη Χίου. Τόμος δεύτερος. Βενετίᾳ παρὰ Φραγκίσκῳ τῷ Ἀνδρεόλᾳ 1830.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm