Αυγουστίνος ιερός
Κεκραγάριον
-
Α.Ε. ο Β. [Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος Βούλγαρης]
Μόσχα 1824
1 τόμος, σ. 252, 22 χ 13 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Αυγούστου Σεμενού
ελληνικά

Τὸ Κεκραγάριον τοῦ Θείου καὶ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου. Ἐπισκόπου Ἰππῶνος. Ἤτοι Βιβλία τέσσαρα, Α΄ Αἱ Μελέται. Β΄ Τὰ Μονολόγια. Γ΄ Τὸ περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ θεωρίας. Δ΄ Τὸ περὶ συντριβῆς καρδίας. Ἐν οἷς περιέχονται αἰνέσεις τε, καὶ δεήσεις, καὶ εὐχαριστίαι θερμόταται, ἅς ὁ θεσπέσιος Πατὴρ πρὸς Θεὸν ἀναπέμπων ἐνδελεχῶς, ἐκέκραγεν. Ὑπὸ μὲν τοῦ Α. Ε. τοῦ Β. ἐξερμηνευθεῖσαι, ὑπὸ δὲ τῆς πανεντίμου Τετρακτύους τῶν Αὐταδέλφων κυρίων Ζωσιμάδων, Α. καὶ Ν. καὶ Ζ. καὶ Μ. ἰδίᾳ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τύποις έκδοθεῖσαι. Β΄ ἔκδοσις. Ἐν Μόσχαι, ἐν τῷ τυπογραφείῳ Αὐγούστου τοῦ Σεμενοῦ. ᾳωκδ. 1824.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm