Αίσωπος
Βίος καὶ Μύθοι
-
-
Βενετία 1795
1 τόμος, σ. 200, 17 x 11 cm
-
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι. Νεωστὶ τυπωθέντες Ἑλληνιστὶ μετὰ καὶ ἄλλων, ὡς ἐν τῷ Πίνακι φαίνεται. καὶ μεθ’ ὅσης πλείστης ἐπιμελείας διορθωθέντες. ᾳψθέ. Ἑνετίησιν. 1795. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenzade’  Superiori, e Privilegio.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm