Αίσωπος
Μύθων Συναγωγή
-
-
Παρίσι 1810
Ἑλληνικῆς βιβλιοθήκης τ. 2ος, σ. 515, 19 χ 12 cm
-
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Μύθων Αἰσώπου Συναγωγή. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Παρέργων Ἑλληνικῆς βιβλιοθήκης τόμος δεύτερος. Μύθων Αἰσωπείων Συναγωγή. Ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου ᾼΩΙ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm