Πίνδαρος
Πίνδαρος τ. 3ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αθήνα 1843
τόμος 3ος, σ. 301, 20.5 x 13.5 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Πίνδαρος. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους τρεῖς. Ὁ Α΄. καὶ ὁ Β΄. περιέχουσι τὰ Ἔπη τοῦ Πινδάρου καὶ τὸν Ἀνακρέοντα, ὁ Γ΄. Ἀναλυτικὸν πίνακα τῶν φράσεων. Τόμος τρίτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1843.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm