Πίνδαρος
Πίνδαρος τ. 2ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αθήνα 1842
τόμος 2ος, σ. 292, 21 x 14 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Πίνδαρος. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους τρεῖς. Ὁ Α΄. καὶ ὁ Β΄. περιέχουσι τὰ Ἔπη τοῦ Πινδάρου καὶ τὸν Ἀνακρέοντα, ὁ Γ΄. Ἀναλυτικὸν πίνακα τῶν φράσεων. Τόμος δεύτερος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1842.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm