Θεόκριτος
Θεόκριτος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1839
τόμος 2ος, σ. 307, 21 x 11.5 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Θεόκριτος. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους δύο. Τόμος δεύτερος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1839.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm