Λουκινός Σαμοσατεύς
Διάλογοι
Δημήτριος Βίλλιος
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Βουκουρέστι 1834
1 τόμος, σ. 162, 20 x 12 cm
-
Ι. Ηλιάδου
ελληνικά

Λουκιανοῦ Σαμοσατέως, Διάλογοι, ἤτοι οἱ νεκρικοὶ, καὶ ὁ Χάρων, ἤ ἐπισκοποῦντες, καὶ ὁ Τίμων, ἤ Μισάνθρωπος. Μεταφρασθέντες εἰς τὴν ὁμιλουμένην Γραικικὴν γλῶσσαν ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου ἐκδοθέντες δὲ ὑπὸ Δημητρίου Βιλλίου τοῦ Χίου. Ἐν Βουκουρεστίοις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰ. Ἡλιάδου 1834.