Αρριανός
Ἀρριανοῦ τὰ Σωζόμενα τ. 3ος
Νεόφυτος Δούκας
-
Βιέννη 1809
τόμος 3ος ,σ. 389, 19 χ 11 cm
-
Γεωργίου Βενδώτη
ελληνικά

Ἀρριανοῦ τὰ Σωζόμενα ἤτοι περὶ Ἀναβάσεως Ἀλεξάνδρου βιβλία ἑπτά ἡ Ἰνδική οἱ Περίπλοι τοῦτε Εὐξείνου Πόντου καὶ τῆς Ἐρυθρᾶς ὁ κυνηγετικός τὰ Τακτικὰ, ἐν οἷς προσετέθησαν καὶ τὰ Αἰλιανοῦ Ἔκταξις κατὰ Ἀλανῶν τὸ Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐπικτήτου Ὁμιλίαι ἤ διατριβαὶ Ἐπικτήτου βιβλία τέσσαρα, καὶ ἄλλα τινὰ ἀποσωθέντα ἀποσπασμάτια. Ἐπεξεργασθέντα καὶ Ἐκδοθέντα ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους πέντε. Τόμος τρίτος. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐκ τῆς τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1809.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm