Αρριανός
Ἀρριανοῦ τὰ Σωζόμενα τ. 1ος
Νεόφυτος Δούκας
-
Βιέννη 1809
τόμος 1ος, σ. 403, 18 χ 11 cm
-
Γεωργίου Βενδώτη
ελληνικά

Ἀρριανοῦ τὰ Σωζόμενα ἤτοι περὶ Ἀναβάσεως Ἀλεξάνδρου βιβλία ἑπτά ἡ Ἰνδική οἱ Περίπλοι τοῦτε Εὐξείνου Πόντου καὶ τῆς Ἐρυθρᾶς ὁ κυνηγετικός τὰ Τακτικὰ, ἐν οἷς προσετέθησαν καὶ τὰ Αἰλιανοῦ Ἔκταξις κατὰ Ἀλανῶν τὸ Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐπικτήτου Ὁμιλίαι ἤ διατριβαὶ Ἐπικτήτου βιβλία τέσσαρα, καὶ ἄλλα τινὰ ἀποσωθέντα ἀποσπασμάτια. Ἐπεξεργασθέντα καὶ Ἐκδοθέντα ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους πέντε. Τόμος πρῶτος. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐκ τῆς τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1809.