Ξενοφών
Κύρου Παιδεία καὶ Κύρου Ἀνάβασις
-
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Αθήνα 1845
1 τόμος, σ. 517, 21 x 14 cm
Ιωάννης Δούμας
Νικολάου Αγγελίδου
ελληνικά

Ξενοφῶντος Κύρου Παιδεία καὶ Κύρου Ἀνάβασις. Μεταφρασθεῖσαι εἰς τὴν ὁμιλουμένην γλῶσσαν καὶ διὰ σημειώσεων ἐξηγηθεῖσαι ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, νῦν δὲ τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσαι Δαπάνῃ Ἰωάννου Δούμα, ἵνα διανεμηθῶσι δωρεὰν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις. Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Νικολάου Αγγελίδου 1845.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm