Πλάτων
Ἅπαντα Πλάτωνος
-
-
Βασιλεία 1556
1 τόμος, σ. 690 και index, 32 χ 20.5 cm
-
Henrichum Petri
?

Ἅπαντα Πλάτωνος πρὸς τὰ παλαιότατα ἀρχέτυπα μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐπανορθωμένα. Platonis omnia opera, ex vetustissimorum exemplarium collation multo nunc quam antea emendatiora. Προσέτι καὶ εἰς τὰ τοῦ Πλάτωνος ἅπαντα, γνωμῶν τε καὶ ὀνομάτων ἀξιομνημόνευτων Ἔλεγχος. Praetera in Platonis omnia, sententiarum et verborum memorabilium INDEX, Cum Caes. Maiestatis gratia et privilegio. Basileae, apud Henrichum Petri, M. D. LVI.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm