Αριστοτέλης
Αριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα
Αδαμάντιος Κοραής
-
Παρίσι 1821
1 τόμος, σ. 352, 20 x 12 cm
Ομογενείς
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Αριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα, ἐκδίδοντος καὶ διορθοῦντος Α. Κ., Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ὁμογενῶν, ἐπἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος, ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου ᾼΩΚΑ.