Αριστοτέλης
Αριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα
Αδαμάντιος Κοραής
-
Παρίσι 1821
1 τόμος, σ. 352, 20 x 12 cm
Ομογενείς
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Αριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα, ἐκδίδοντος καὶ διορθοῦντος Α. Κ., Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν ὁμογενῶν, ἐπἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος, ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου ᾼΩΚΑ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm