Αριστοφάνης
Αριστοφάνης, τ. 3ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αθήνα 1845
τόμος 3ος, σ. 288, 23 x 17.5 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἀριστοφάνης. Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους τρεῖς. Τόμος τρίτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1845.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm