Ευριπίδης
Εὐριπίδης τ. 4ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1835
τόμος 4ος, σ. 359, 21 x 14 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Εὐριπίδης. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους ἕξ. Τόμος τέταρτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1835.