Ευριπίδης
Εὐριπίδης, τ. 3ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1835
τόμος 3ος, σ. 355, 21 x 14 cm
-
Αίγινα 1835
ελληνικά

Εὐριπίδης. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους ἕξ. Τόμος τρίτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1835.