Ευριπίδης
Εὐριπίδης, τ. 6ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1835
τόμος 6ος, σ. 396, 21 x 14 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Εὐριπίδης. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους ἕξ. Τόμος ἕκτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1835.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm