Ευριπίδης
Φοίνισσαι /Les Phéniciennes d’ Euripide
Fr. Thurot
-
Παρίσι 1813
1 τόμος, σ. 246, 20 x 12 cm
-
Firmin Didot
γαλλικά - ελληνικά

Εὐριπίδου Φοίνισσαι. Les Phéniciennes dEuripide. Avec un choix des scholies grecques et des notes françaises. Par Fr. Thurot, Professeur – adjoint de Philosophie à la Faculté des Lettres de l’ Academie de Paris. A Paris chez Firmin Didot, imprimeur de l’ Institut, et graveur de l’ imprimerie imperial, 1813.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm