Όμηρος
Ἰλιάς, τόμος πρῶτος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1835
τόμος 1ος, σ. 354, 21 x 13 cm.
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ὅμηρος. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους ἕξ. Ἰλιάδος τόμος πρῶτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφείας Ανδρέου Κορομηλᾶ  1835.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm