Όμηρος
Ἰλιάδος Ῥαψῳδία Α
-
-
Παρίσι 1811
1 τόμος, σ. 135, 20 x 12 cm
-
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Ὀμήρου Ἰλιάδος Ῥαψῳδία Α, μετ’ ἐξηγήσεων παλαιῶν καὶ νέων. Ἔκδοσις Βολισσία. Ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου ᾼΩΙΑ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm