Πλούταρχος
Βίοι Παράλληλοι, τ. 8ος
[Αδαμάντιος Κοραής]
-
Παρίσι 1814
Ελληνικής Βιβλιοθήκης τ. 8ος, σ. 526, 19.5 χ 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος ὄγδοος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Μέρος ἕκτον.

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Μέρος ἕκτον. Ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου. ᾼΩΙΔ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm