Πλούταρχος
Βίοι Παράλληλοι, τ. 6ος
[Αδαμάντιος Κοραής]
-
Παρίσι 1812
Ελληνικής Βιβλιοθήκης τ. 6ος, σ. 526, 19.5 χ 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
Ι.Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος ἕκτος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Μέρος τέταρτον.

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Μέρος τέταρτον. Ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου. ᾼΩΙΒ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm