Πλούταρχος
Βίοι Παράλληλοι, τ. 4ος
[Αδαμάντιος Κοραής]
-
Παρίσι 1811
Ελληνικής Βιβλιοθήκης τ. 4ος, σ. 488, 19.5 χ 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
Ι. Μ. Εβεράρτου
ελληνικά

Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τόμος τέταρτος. Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Μέρος δεύτερον.

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Μέρος δεύτερον. Ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου. ᾼΩΙ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm