Ισοκράτης
Λόγοι καὶ Ἐπιστολαί τ. 2ος
-
-
Παρίσι 1807
τόμος 2ος, σ. 389, 20 x 12 cm
-
Φιρμίνου Διδότου
ελληνικά

Ισοκράτους Λόγοι καὶ Ἐπιστολαί, μετὰ σχολίων παλαιῶν. Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Μέρος Δεύτερον.  Ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. ᾼΩΖ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm