Ισοκράτης
Λόγοι καὶ Ἐπιστολαί τ. 1ος
-
-
Παρίσι 1807
τόμος 1ος, σ.448, 20 x 12 cm
Αδελφοί Ζωσιμάδες
Φιρμίνου Διδότου
ελληνικά

Ἰσοκράτους Λόγοι καὶ Ἐπιστολαί, μετὰ σχολίων παλαιῶν. Οἷς προσετέθησαν σημειώσεις, καὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀκολουθία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Μέρος πρῶτον. Ἐν Παρισίοις ἐκ τῆς τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. ᾼΩΖ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm