Λουκιανός
Διάλογοι ἤτοι οἱ νεκρικοί
-
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Οδησσός 1831
1 τόμος, σ. 195, 23 x 13 cm
Ελληνικό Σχολείο Οδησσού
Ελλήνων Σχολείο Οδησσού
ελληνικά

Λουκιανοῦ Σαμοσατέως, Διάλογοι, ἤτοι οἱ νεκρικοὶ, ὁ Χάρων, ἤ ἐπισκοποῦντες, καὶ Τίμων, ἤ Μισάνθρωπος. Μεταφρασθέντες εἰς τὴν Ὁμιλουμένην Γραικικὴν γλῶσσαν ὑπὸ Κωνσταντ. Βαρδαλάχου. Οἷς προσετέθησαν ἐν τῷ τέλει καὶ ἀναγκαῖαι σημειώσεις. Ἐκδοθέντες δὲ Δαπάνῃ τοῦ ἐνταῦθα Ἑλληνικοῦ Σχολείου. Ἐν Ὀδησσῷ, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Σχολείου. 1831.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm