Ιωάννης Χρυσόστομος
Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους πρώτην ἐπιστολήν
Θωμάς Κομβίος
-
Οξφόρδη 1847
1 τόμος, σ. 631, 21 χ 13 cm
-
-
ελληνικά - λατινικά

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ιωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους πρώτην ἐπιστολήν. Ἔκδοσις καινὴ ἐκ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων διορθωθεῖσα. Ἐτυπώθη σὺν θεῷ τὸ παρὸν βιβλίον ἐν Ὀξονίῳ δι’ ἐπιμελείας Θωμᾶ τοῦ Κομβίου τυποθέτου τῆς Ἀκαδημίας, καὶ ἐτελεώθη μηνὶ Μαΐῳ κζ ἔτους ζτνε (A. D. 1847).

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm