Ιωάννης Χρυσόστομος
τὰ περὶ ἀναγνώσεως τῶν Γραφῶν
-
-
Αθήνα 1860
1 τόμος, σ. 196, 14 x 10 cm
-
Τυπογραφείο της Λακωνίας
ελληνικά

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τὰ περὶ ἀναγνώσεως τῶν Γραφῶν, Μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν Παρισίων τοῦ 1718-1738. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Λακωνίας 1860.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm