-
Θέατρον πολιτικόν
-
Νικόλαος Μαυροκορδάτος
Βενετία 1802
1 τόμος, σ. 504, 20 χ 12 cm
-
Πάνου Θεοδοσίου
ελληνικά

Θέατρον πολιτικὸν, μεταγλωττισθὲν ἐκ τῆς Λατινικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλὴν διάλεκτον. Παρὰ τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ σοφωτάτου Αὐθέντου τῆς Οὐγγροβλαχίας, Νικολάου τοῦ Μαυροκορδάτου. Νῦν ἐκ τρίτου τύποις ἐκδοθὲν. ᾳωβ΄ Ἐνετίησι 1802. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ConLicenzadeSuperiori.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm