Νικηφόρος Θεοτόκης (Αρχιεπίσκοπος)
Κυριακοδρόμιον, τ. 2ος
-
-
Μόσχα 1808
τόμος 2ος, σ. από 347-814, 26.5 χ 22 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Τυπογραφείο της Κοινότητος
ελληνικά

Κυριακοδρόμιον, ἤτοι ἑρμηνεία καὶ μετ’ αὐτὴν ἠθικὴ ὁμιλία εἰς τὰς πράξεις τῶν Ἀποστόλων τὰς ἀναγινωσκομένας ἐν ταῖς Ἁγίαις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἐν ταῖς Κυριακαῖς ταῖς ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἄχρι τῆς Πεντηκοστῆς καὶ εἰς τὰς Ἐπιστολὰς τοῦ Παύλου τὰς ἀναγινωσκομένας ἐν ταῖς λοιπαῖς Κυριακαῖς τοῦ ὅλου ἔτους, συντεθὲν ὑπὸ του Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νικηφόρου τοῦ πρώην Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως. Ἀφιερωθὲν δὲ τῇ Πανσέπτῳ Τετρακτύι τῶν Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν ὑπὸ τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Ζώη Ζωσιμᾶ καὶ τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ, τῶν ἐξ Ἰωαννίνων. Ἰδίᾳ τε αὐτῶν δαπάνῃ ἐκδοθὲν, ἵνα διανεμηθῇ, ἐν ταῖς Ἁγίαις τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαις. Τόμος Β. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς κοινότητος τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm