Κ. Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός
Τραγωδία Ἑλληνικὴ Ἀσπασία
-
-
Λειψία 1823
1 τόμος, σ. 58, 20 x 11 cm
Ι. Ξ και Κ ππ. (αρχικά)
Βράιτκοπφ καὶ Άιρτελ
ελληνικά

Τραγωδία Ἑλληνικὴ Ἀσπασία, διῃρημένη εἰς τρεῖς πράξεις. Συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ Κ. Ἰακωβάκη ῥίζου τοῦ καὶ νερολοῦ. Ἐκδίδεται δὲ δαπάνῃ τῶν Φιλογενῶν Ι. Ξ. καὶ Κ. ππ. Ἐν λειψίᾳ τῆς Σαξωνείας 1823. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βράϊτκοπφ καὶ Ἅιρτελ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm