Στέφανος Κομητάς
Ἐγκυκλοπαιδεία Ἑλληνικῶν Μαθημάτων, τ. 8ος
Κωνσταντίνος Γκαρπολάς
-
Αθήνα 1840
τόμος 8ος, σ. 383, 19.5 χ 12 cm
-
Κ. Γκαρπολά
ελληνικά

Ἐγκυκλοπαιδεία Ἑλληνικῶν Μαθημάτων, Συλλεγεῖσα ἐκ τῶν ἀρίστων Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ ποιητῶν μετὰ τῶν ἀναγκαίων ὑποσημειώσεων. Παρὰ Στεφάνου Κομητᾶ. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκ τῶν λαμπροτέρων ἐκδόσεων ἐπιδιορθωθεῖσα, καὶ μὲ πολλὰς προσθήκας τεμαχίων καὶ ὁλοκλήρων λόγων ποιητῶν καὶ λογογράφων, ἀναγκαιούντων εἰς τὴν παράδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπαυξηθεῖσα, ἐκδίδεται εἰς τόμους δέκα ὑπὸ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ. Τόμος ογδοος. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας του ἐκδότου Κ. Γκαρπολᾶ 1840.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm