Στέφανος Κομμητάς
Ἐγκυκλοπαιδεία Ἑλληνικῶν Μαθημάτων, τ. 3ος
-
-
Βιέννη 1812
τόμος 3ος, σ. 497, 18 x 11 cm
-
Ιωαν. Βαρθ. Τζβεκίου
ελληνικά

Ἐγκυκλοπαιδεία Ἑλληνικῶν Μαθημάτων, Γραμματικῆς, Ῥητορικῆς, καὶ Ποιητικῆς, τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν περιέχουσα, καὶ Συλλογὴν μετ’ ἐκλογῆς ἐκ τῶν Ἀρίστων Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ Ποιητῶν, μετὰ τῶν ἀναγκαίων Ὑποσημειώσεων, καὶ Λεξικῶν Ὀνοματικοῦ τε καὶ λεκτικοῦ, εἴς τε τῶν δυσχερῶν σαφήνειαν, καὶ τῶν λέξεων ἐξήγησιν, συντεθεῖσά τε καὶ συλλεγεῖσα, παρὰ Στεφάνου Κομμητᾶ τοῦ ἐκ Φθίης. Τόμος τρίτος. Περιέχων Ασεῖα, Μύθους, Διηγήματα, Γνώμας, Παράδοξα, Ἤθη καὶ Ἔθη Ἐθνῶν, καὶ Μυθολογίαν· ὅσα εἰς Εὐμάθειαν συμβάλλεται καὶ περιέργειαν τῶν πρωτοπείρων. ᾳωιβ΄. Μ[Η]ΗΗΗΔΙΙ. 1812. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰωαν. Βαρθ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm