Νικόλαος Λωρέντης
Λεξικὸν τῶν ἀρχαίων μυθολογικῶν, ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν κυρίων ὀνομάτων
Κωνσταντίνος Γκαρπολάς - Χριστόδουλος Ματακίδης
-
Βιέννη 1837
1 τόμος, σ. 592, 21.5 χ 14. 5 cm
Κωνσταντίνος Γκαρπολάς - Χριστόδουλος Ματακίδης
Αντωνίου Μπένκου (πρότερον Χάυκουλ)
ελληνικά

Λεξικὸν τῶν ἀρχαίων μυθολογικῶν, ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν κυρίων ὀνομάτων. Χρησιμεύον ὡς παράρτημα παντὸς Ἑλληνικοῦ λεξικοῦ πρὸς μελέτην τῶν παλαιῶν ποητῶν καὶ λογογράφων, νῦν τὸ πρῶτον μετ’ ἀκριβείας ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων ἐρανισθὲν ὑπὸ Νικολάου Λωρέντη καὶ ἐκδοθὲν φιλοτίμῳ ἐπιστασίᾳ καὶ δαπάνῃ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ καὶ Χριστοδούλου Ματακίδου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀντωνίου Μπένκου (πρότερον Χάϋκουλ) 1837.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm