Άνθιμος Γαζής
Περὶ τῶν ἐξόχων Ἑλλήνων Συγγραφέων
-
-
Βενετία 1807
τόμος 2ος, σ. 331, 13.5 χ 21.5cm
-
Πάνου Θεοδοσίου
ελληνικά

Βιβλιοθήκης Ἑλληνικῆς Βιβλία Δύο Περιέχοντα κατὰ χρονικὴν πρόοδον τὰς περὶ τῶν ἐξόχων Ἑλλήνων Συγγραφέων βεβαιοτέρας εἰδήσεις. Συνερανισθέντα ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων Κριτικῶν, καὶ ἐκδοθέντα ὑπὸ Ἀνθίμου Γαζῆ τοῦ Μηλιώτου. Τόμος Β΄. Περιέχων τὸ Δεύτερον Βιβλίον. Ἐν Βενετίᾳ. Ἔτει τῷ Σωτηρίῳ Χ[Η]ΗΗΗΠΙΙ. 1807. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm