Δημήτριος Αλεξανδρίδης
Ἑλληνικός Καθρέπτης
-
-
Βιέννη 1806
1 τόμος, σ. 164, 12 χ 20 cm
Φιλέλληνες Συνδρομητές της Ελληνικής Ιστορίας του Γόλδσμιθ
Σραιμβλείοις
ελληνικά

Ἑλληνικός Καθρέπτης, ἤτοι σύντομος βιογραφία τῶν ἄχρι του ΙΕ΄ Αἰῶνος ἀκμασάντων Ἑλλήνων καί τινων Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων κατὰ χρονολογικὴν πρόοδον μετὰ τῆς περιγραφῆς τῶν σωζομένων καὶ τύποις ἐκδεδομένων συγγραμμάτων καὶ τῶν ἀρίστων ἐκδόσεων, Ἐκ διαφόρων συγγραφέων συνερανισθεὶς ὑπὸ Δημητρίου Αλεξανδρίδου ἰατροῦ, τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θετταλίας, πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων νέων. Ἀξιώσει και συνδρομῇ τῶν φιλελλήνων συνδρομητῶν τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας τοῦ Γολδσμίθ, Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας τύποις Σραιμβλείοις 1806.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm