Ιωάννης Πατούσας
Ἐγκυκλοπαιδεία φιλολογική, τ. 4ος
Σπυρίδων Βλαντής
-
Βενετία 1811
τόμος 4ος, σ. 416, 19 χ12 cm
-
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Ἐγκυκλοπαιδεία φιλολογικὴ εἰς τὰς τεσσάρας τόμους διῃρημένη, Συναρμοσθεῖσα μὲν ποτε παρὰ τοῦ Ἐλλωγιματάτου Ἰωάννου Πατοῦσα τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ ἐπιμελέστερον μετατυπωθεῖσα, πλείονος ἕνεκα τῶν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώττης φιλομαθῶν ὠφελείας. Ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Τόμος τέταρτος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1811.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm