Φραγκίσκος Ιωάννης Βέρτουχ
Εἰκονολογία Παιδική τ. 1ος
Μανουήλ και Κυριάκος Καπετανάκης
Μανουήλ και Κυριάκος Καπετανάκης
Βιέννη 1810
τόμος 1ος, 24χ 19.5 cm
-
Λεοπόλδου Γρουνδ
ελληνικά - γαλλικά

Εἰκονολογία Παιδικὴ περιέχουσα ἕνα τερπνὸν ἄθροισμα τετραπόδων, φυτῶν, ἀνθέων, καρπῶν, ὀρυκτῶν, ἐνδυμάτων καὶ ἄλλων διδακτικῶν ἀντικειμένων, συλλεχθέντων ἐκ τῆς Φυσικῆς Ἱστορίας, τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν, καὶ ἀντισχεδιασθέντων ἀπὸ τὰ κάλλιστα πρωτότυπα, εἰς τὰ ὁποῖα προσετέθησαν καὶ περιγραφαὶ συνοπτικαὶ, διδακτικαὶ καὶ ἀνάλογοι μὲ τὴν κατάληψιν τῶν παιδίων, ἥτις Συνετέθη Γερμανιστί ὑπὸ Φραγκίσκου Ιωάννου Βέρτουχ τοῦ ἐν Βαϊμάρῃ τῆς Σαξωνίας βασιλικοῦ νομικοῦ συμβούλου, καὶ μέλους πολλῶν πεπαιδευμένων Ἑταιρειῶν. Μεθερμηνεύθη δὲ καὶ ἐξεδόθη εἰς τὴν κοινὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον ὑπὸ τῶν ἀυταδέλφων Μανουήλ καὶ Κυριακοῦ Καπετανάκη. Τόμος 1. Ἐν Βιέννῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Λεοπόλδου Γρουνδ 1810.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm